ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ (งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
002 นายธันวา พัฒนพลานนท์
003 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
004 นางสาวทัศนีย์ เต๊ะสนู
005 นางสาวนฤมล ชูชาติ
006 นางสาวณิชารัตน์ สว่างภพ
007 นางสาวประวิชญา รัตนคช
008 นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร
009 นายชยาศิส วนันตระ
010 นายณฐกร พรหมสุข
011 นายสุภัทรชัย จันทร์หงษ์
012 นายศิวาวัฒน์ พีระพัฒน์
013 นางสาวปราถนา แก้วเป็นทอง
014 นางสาวเปมิกา ศิลามหาฤกษ์
015 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
016 นางสาวสุธิดา บุบผัน
017 นายจักรพันธ์ คงมณี
018 นางธีรารัตน์ จรรยาเยี่ยม
019 นายจตุภพ ลีละหุต
020 นายนพรัตน์ ศักตะบุต
021 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
022 นายธีรวัฒน์ ศิลปะรัศมี
023 นายโชคดี มั่นคง
024 นางสาวขณิษฐา โพธิ์พันธุ์
100 นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์
101 นายวรวัช เอกาพันธุ์
102 นายธีรสันต์ รัตนบำรุง

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary,Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP