ข่าวทั่วไป

ปรับปรุงชื่อรายงานการเงินในระบบ MIS

เนื่องจากปัญหาในการค้นหารายงานทางการเงินในระบบ MIS ที่ใช้งานบ่อยครั้งทำได้ยาก เพราะรายงานจะเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนั้นจึงได้แก้ไขโดยการเพิ่มชื่อกลุ่มรายงานเพื่อให้สามารถเลือกรายงานได้ง่ายขึ้น 2 กลุ่มคือ Budget (งบประมาณ) และ Acct (การเงินและบัญชี)

การปรับปรุงชื่อรายงานจะเพิ่ม "ชื่อกลุ่ม" นำหน้าชื่อรายงานเดิม ดังนั้นผู้ใช้งานยังคงสามารถค้นหารายงานได้จากชื่อเดิมของรายงาน โดยการการใส่เครื่องหมาย % นำหน้าชื่อรายงาน เช่น ต้องการค้นรายงานซึ่งมีชื่อเดิมว่า "GL-รายงานรายได้" ให้ค้นหาด้วยคำว่า %GL-รายงานรายได้ เป็นต้น หรืออาจค้นหาโดยใช้บางส่วนของชื่อเดิมก็ได้ แต่จะต้องใส่สัญลักษณ์ % นำหน้า

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อรายงานตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถดูชื่อรายงานใหม่ที่คอลัมน์ "ชื่อรายงานใหม่" จาก link http://wumis.wu.ac.th/download/FSG-new.xls ถ้าต้องการเพิ่มชื่อกลุ่มรายงานทางการเงินโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 3449

TOP