ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ