ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญายื่นจดทะเบียนปีงบประมาณ 2557

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานการวิจัยสร้างสรรค์และประดิษฐ์โดยบุคคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2557(ตุลาคม - เมษายน 2557) ดังนี้

1.อนุสิทธิบัตรชุดทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางดิบด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค
คำขอเลขที่ 1303001311 ยื่นคำขอเมื่อ 15 ตุลาคม 2556
ประดิษฐ์โดย: 1.ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี 2.นางสาวชไมพร พุมดวง และ 3.ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=543

2.อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันด้วยกรดเพอร์แอซีติก
คำขอเลขที่ 1301006318 ยื่นคำขอเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556
ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ , นางสาววิลาวัณย์ ผลาชุม และ นายสุริยา ปาละแม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1354

3.อนุสิทธิบัตรยางธรรมชาติไร้กลิ่น ไร้สีและกระบวนการผลิต
คำขอเลขที่ 1403000045 ยื่นคำขอเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
ประดิษฐ์โดย: ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ และ นางสาว นริศรา สนธิคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1255

4.อนุสิทธิบัตรพอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์ผสมระหว่างพอลิเอทธีลีนออกไซด์กับยางธรรมชาติอิปอกไซด์
คำขอเลขที่ 1403000155 ยื่นคำขอเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประดิษฐ์โดย: ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1286

5.อนุสิทธิบัตรชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
คำขอเลขที่ 1403000105 ยื่นคำขอเมื่อ 27 มกราคม 2557
ประดิษฐ์โดย: ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1294

6.อนุสิทธิบัตรน้ำยารักษาสภาพเซลล์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ วูเม็ทซีดีโฟร์ คิวซี (WU-Met CD4QC)
คำขอเลขที่ 1403000202 ยื่นคำขอเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประดิษฐ์โดย: อาจารย์อิศรา ประจงไสย, ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1309

7.สิทธิบัตรระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
คำขอเลขที่ 1401002388 ยื่นคำขอเมื่อ 25 เมษายน 2557
ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงาน http://wusp.wu.ac.th/?p=1326

ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดมีผลงานที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารนวัตกรรม โทร. 0-7567- 3575 หรือที่ E-mail : npatsako@wu.ac.th , lexykusa25@gmail.com

สำหรับเอกชนรายใดสนใจจะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำเอาผลงานการวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรามีข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์เชิญเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/?cat=14


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?cat=14

TOP