ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Sema and Buddhism in Northeast Thailand"หลักสูตรเอเชียศึกษาร่วมกับหน่วยวิจัยโบราณคดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษด้านวัฒธรรมโบราณในเอเชีย ครั้งที่ 3

TOP