ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิจัยสร้างสรรค์กกทอ ชุมชนกระนวน จังหวัดขอนแก่น