ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิจัยสร้างสรรค์กกทอ ชุมชนกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และคณะ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดโจทย์วิจัยสร้างสรรค์ให้กับกกทอของชุมชนในวงกว้างต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิจัยสร้างสรรค์กกทอ ชุมชนกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

TOP