ขอเชิญร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี