นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศึกษาดูงาน