ข่าวการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานีและนนทบุรี ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ, งานนิทรรศการสำนักงาน Foster+Partners และงานสถาปนิก 57

ประมวลภาพ

TOP