ข่าวเด่น

จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนต่อ มวล. เพิ่มขึ้นกว่า 28%

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ทั้งประเภทโควตาและรับตรง รวม 40,618 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 28.29 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค 57) โดยประเภทรับตรงยังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ประเภทโควตา รับตรง และ Admission โดยประเภทโควตาถือเป็นนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ประเภทรับตรงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ส่วน Admission เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีถึง 40,618 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2556 ถึง 11,492 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29 คาดว่า ณ วันปิดรับสมัครอาจมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครถึง 50,000 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75

ดร.กีร์รัตน์ เปิดเผยต่อว่า แม้นักเรียนจะให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ขณะเดียวกันตัวนักเรียนเองก็มีทางเลือกที่หลากหลาย แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้นและให้โอกาสมหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกหนึ่งของการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีนักเรียนก็ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2556 เพิ่มเป็น 2,003 คน

จากสถิติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปีการศึกษา 2555 พบว่า จำนวนบัณฑิตเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 866 คน เป็น 1,230 คน ในปีการศึกษา 2555 โดยบัณฑิตมีงานทำและศึกษาต่อสูงถึงร้อยละ 80.8 (หลังจบการศึกษา 4 เดือน) หากดูข้อมูลย้อนหลังของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 - 2554 พบว่า ในปีการศึกษา 2554 ภาวะการมีงานทำและผู้ที่ศึกษาต่อของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี สูงสุดถึงร้อยละ 89.2 ซึ่งจากข้อมูลรายงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บัณฑิตทั่วประเทศที่จบการศึกษาในปีเดียวกัน (2554) ภายใน 1 ปี มีงานทำและผู้ที่ศึกษาต่อเฉลี่ย เพียงร้อยละ 74.2 เท่านั้น และจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 (ทำการสำรวจหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 1 ปี) จากระดับคะแนนเต็ม 5 ใน 5 ด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ 4.36 คะแนน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ 4.26 คะแนน ด้านความรู้ ได้ 4.15 คะแนน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 4.11 คะแนน และด้านทักษะทางปัญญา ได้ 4.09 คะแนน

แม้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเปิดรับนักศึกษามาเพียง 17 รุ่นเท่านั้น แต่จากอัตลักษณ์ของบัณฑิต ที่ว่า “มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” และการยอมรับของผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตวลัยลักษณ์ จะค่อยๆช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและเลือกวลัยลักษณ์เป็นลำดับแรกของการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวในตอนท้าย

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว

TOP