ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ บรรยาย Good Practice in Active Learning