ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ บรรยาย Good Practice in Active Learning

Dr.John Robert Craig, Assistant Director and Head of Social Sciences and Arts and Humanities จาก The Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Good Practice in Active Learning ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 100 คน ซึ่งส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

โอกาสนี้ ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและเข้าฟังการบรรยาย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ Dr.John Robert Craig ด้วย

Dr.John Robert Craig เป็นอาจารย์สอนทางด้านรัฐศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่เน้นการสอนในลักษณะ Active Learning และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning

ประมวลภาพ


TOP