ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น


ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย รศ.นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางจิราพร กาฬสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามความร่วมมือและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยที่คณะผู้บริหารไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย Toho University School of Medicine, Omori Campus และ Narashimo Campus, Tokyo Women’s Medical University (TWMU), The University of Tokyo, Kogakuin University, Josai University Educational Cooperation และ Soka University ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่ไปนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมการไปในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือเพื่อต่ออายุสัญญาใน MOU ที่กำลังจะหมดวาระ และเพื่อศึกษาดูงานด้านการวางระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลและการบริหารหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Toho University School of Medicine,Omori Campus เพื่อพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีของ School of Medicine โดยได้ต่ออายุสัญญา MOU ออกไปอีก 3 ปี ส่วน School of Nursing ได้มีการตกลงด้วยวาจาในเบื้องต้นเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งศึกษาระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล Omori ซึ่งเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต (affiliated hospital) หนึ่งในสามแห่งของ Toho University และได้ไปเยี่ยม Narashimo Campus ของ Toho University เพื่อพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารและคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (School of Pharmaceutical Sciences) ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันทางด้านเภสัชศาสตร์ในแง่ของการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการทำวิจัย และการศึกษาตัวอย่างแปลงสาธิตเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ทางผู้บริหาร Toho University มีแผนที่จะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2558 เพื่อลงนามต่ออายุสัญญา MOU ซึ่งอาจยกระดับการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยแทนในระดับสำนักวิชา

Tokyo Women’s Medical University (TWMU) พบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีของโรงพยาบาล TWMU เยี่ยมชมโรงพยาบาล ระบบปฏิบัติการ และศูนย์รักษาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

The University of Tokyo สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้มอบ Research Proposal และ CV ของอาจารย์ในสำนักวิชา เพื่อขอความร่วมมือให้ The University of Tokyo หา Host Scientists และรับอาจารย์ทั้ง 2 คน ทำวิจัยที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะได้นำผลการตอบรับของมหาวิทยาลัยไปประกอบการขอรับทุนวิจัยจาก Takeda Foundation ต่อไป นอกจากนี้ ทาง The University of Tokyo ยังยินดีร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ไม่สามารถสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในระดับนักศึกษาได้เพราะอุปสรรคด้านภาษา

Kogakuin University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งเทคโนโลยี โดยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อ 25 เมษายน 2556 ดังนั้น การมาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

Josai University Educational Cooperation ความร่วมมือจะเป็นด้านเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้ลงนามความร่วมมือ MOU ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักของ MOU ฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันด้วย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยของ Josai University Educational Cooperation มีกำหนดเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 อีกด้วย

Soka University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มีวิทยาเขตในประเทศสหรัฐอเมริกา อธิการบดีผู้ก่อตั้งเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 33 สถาบัน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในเบื้องต้นเป็นการทำความรู้จักซึ่งกันและกันก่อน ซึ่งยังต้องอาศัยเวลาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

อนึ่ง การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 6 แห่ง ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งและเกินความคาดหมาย นับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต ที่สำคัญ ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก Professor Hidechika MATSUI, Director of International Communication Center, Toho University และ Professor Dr. Shigeru KATO, Department of Materials and Life Science, Seikei University, ซึ่งได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

เอกสารแนบ


TOP