ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดทำความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในสายการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพื่อสร้างความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสร้างนักจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 0-7567-3557, โทรสาร 0-7567-3553 website:http://ird.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประกาศทุนสนับสนุน http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20140515-143140-vWLE9.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP