นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการกายบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3