ทส.ร่วมกับ มวล. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี'57