ข่าวเด่น

ทส.ร่วมกับ มวล. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี'57กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และภาคีเครือข่าย จัดงานเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาเครือข่ายการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ภาคใต้ และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.) และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ” (Islands Biodiversity)” ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการประชุม

นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อระลึกถึงการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแต่ละปีสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะกำหนดหัวข้อการจัดงานตามประเด็นสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยในปี 2557ได้กำหนดหัวข้อเรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ (Islands Biodiversity)” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยเฉพาะหมู่เกาะประเทศเกิดใหม่ ซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ป่าไม้ ทะเล และแหล่งน้ำ ที่มนุษย์ควรให้ความสนใจถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้น โดยการสร้างความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงเหลืออยู่ให้ยั่งยืน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างกลมกลืนตลอดไป

“ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ ที่ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงภาคประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การศึกษาวิจัยร่วมกัน เพื่อประมวลองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าว

จากนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : แกะรอย...ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก โดย ดร.สิริกุล บรรพพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง Why is Islands Biodiversity : เกาะนั้น...สำคัญไฉน? โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเรื่อง Red List โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ุ

สำหรับการประชุมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี 2557 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ประมาณ 300 คน โดยมีการบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและการศึกษาดูงานนอกสถานที่อีกด้วย


ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP