ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายกาศการอบรม อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง Bedside Teaching and ICF Model Application on Physical Therapy Clinical reasoning and Teaching ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง Bedside Teaching and ICF Model Application on Physical Therapy Clinical reasoning and Teaching ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.สกล สิงหะ อาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายเรื่อง Bedside Teachnig และ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ จากคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง ICF Model Application on Physical Therapy Clinical reasoning and Teaching

ภาพบรรยากาศการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP