บรรยายกาศการอบรม อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง Bedside Teaching and ICF Model Application on Physical Therapy Clinical reasoning and Teaching ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557