นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์