ข่าวทั่วไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมประเภท ท่าอากาศยานนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ อาคารสาธารณะอื่นๆตลอดจนสถาปัตยกรรมในย่านวัฒนธรรมเก่า เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียนและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้เรียนรู้และสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ต่างไปจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าชม Academic Complex, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Supreme Court ผลงานออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิก FOSTER+PARTNERS, Kuala Lumpur International Airport, Changi Airport Singapore, Gardens by the Bay ; Flower Dome, Cloud Forest and Super Tree.

ประมวลภาพ


TOP