ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายภูดิศ ชุมศรี
002 นายสมบูรณ์ กล่อมเสนาะ
003 นายรัฐนันท์ หนุมาศ
004 นายศิวาวัฒน์ พีระพัฒน์
005 นายชยาศิส วนันตระ
006 นายศิริพงศ์ เพิ่มพูน
007 นายจารุวัฒน์ หงส์พฤกษ์
008 นางสาวสุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
009 นายกิตติกานต์ เชิญทอง
010 นายมนวรรษ สอนเสริม
011 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
012 นายกฤษดา พงศ์ดารา
100 นายธริษตรี พรประสิทธิ์
101 นายอธิพงค์ แก้วช่วย
102 นายเทวัญ นาคเทวัญ
103 นายระพีพัฒน์ พรหมทอง
104 นายอภิวัฒน์ วงศ์อภัย
105 นายอนุวุฒิ ล่องทอง
106 นายวรวัช เอกาพันธุ์
107 นายศุภชัย โรยแก้ว

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing
2.4 วิชาเฉพาะตำแหน่ง : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP