ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (อัตราที่ 2)