ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จัดบริการวิชาการ/สัมมนานอกพื้นที่