ข่าวทั่วไป

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จัดบริการวิชาการ/สัมมนานอกพื้นที่

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการและสัมมนานอกพื้นที่ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้

TOP