ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.กรุงเทพ

ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP