มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยรัตภูมิ ศึกษาดูงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์