ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มศว. กรุงเทพฯ

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักวิชาการจัดการ ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP