ข่าวทั่วไป

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี จากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรและการจัดการได้รับโล่เกียรติคุณจากพสวท.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรับโล่เกียรติคุณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

TOP