รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี จากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรและการจัดการได้รับโล่เกียรติคุณจากพสวท.