ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคใต้ตอนบน