ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคใต้ตอนบน

เครือข่าย สหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ฯ (facebook สหวิทยาการฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์โดยรวม โดยในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาคขึ้น รวม 4 เครือข่าย เพื่อประสานงานด้านวิชาการ การทำกิจกรรมร่วมกันกับนักวิชาการในภูมิภาคที่มีมหาวิทยาลัยหลักของประเทศตั้งอยู่ จากนั้น ได้มีการเพิ่มเป็น 7 และ 9 เครือข่าย ตามลำดับ

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคใต้ตอนบน เป็นเครือข่ายใหม่ที่มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่แม่ข่าย (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่แม่ข่าย) ได้ร่วมการประชุมใหญ่เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ณ ห้องบอลรูม อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ในวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปแผนงานดำเนินการร่วมกัน ในการส่งเสริมการวิจัยที่แก้ไขปัญหาของภูมิภาค จัดประชุมและเวทีกิจกรรมวิชาการ สร้างเครือข่ายกับประเทศในอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย จัดทำคู่มือกลไก Interdisciplinary methodology และ เสนอชื่อนักวิจัยสหวิทยาการเป็นสหวิทยบัณฑิต

TOP