ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและจัดอบรม GLOBE Atmosphere Protocols ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง