ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและจัดอบรม GLOBE Atmosphere Protocols ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและจัดอบรม GLOBE Atmosphere Protocols ให้ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง จำนวนทั้งสิ้น 42 คน นำโดย อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง

โปรโตคอลอากาศที่อบรมได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ความดันบรรยากาศ ชนิดเมฆ ปริมาณเมฆปกคลุม เป็นต้น ได้สอนนักเรียนให้กรอกข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์โครงการ GLOBE และการทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ GLOBE

TOP