ข่าวทั่วไป

มวล. เตรียมจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ชูแนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” ผนวกองค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ริเริ่มจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจำนวนผู้สนใจนิทรรศการทางการเกษตร ตลอดจนผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” โดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้อาชีพการเกษตร นอกจากนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน นิทรรศการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมสาธิตและอบรมอาชีพ การสัมมนาวิชาการและกิจกรรมภาคบันเทิงอื่นๆอีกจำนวนมาก

โดยเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดรูปแบบการจัดงานในส่วนต่างๆ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเกษตรต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด

TOP