ข่าวทั่วไป

มศว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชื่นชมระบบงาน WMSผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน นำโดย ผศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ ดร.ส่ำสัน เลิศกูลประหยัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.สุพาดา สิริกุตตา หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการสำนักวิชาการจัดการ (WMS)” โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้พูดคุยเกี่ยวกับ “ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ” พร้อมแนะนำสำนักวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านสื่อวีดิทัศน์ ชุด “WMS Creative Thinking” ให้แก่คณะที่มาเยี่ยมชม จากนั้น รศ.สุพาดา สิริกุตตา และคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการบริหารจัดการที่มีคล่องตัว ระบบการบริหารจัดการของเรือนวลัย (Walailak Hospitality Center) ซึ่ง มศว. ก็มีระบบการบริหารจัดการด้านนี้เช่นกัน ที่สำคัญระบบสหกิจศึกษาทางการจัดการ เป็นระบบจัดการศึกษาคู่การปฏิบัติโดยแท้จริง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรไปปฏิบัติงาน 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยจัดสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ Cooperative-Work Integrated Education มีแผนการพัฒนาดำเนินการอย่างครบวงจรในรูปแบบ Coop/In-Country/Work-Based Learning (WBL) และ Community (Social) Engagement โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานโดยใช้ “Koh Samui Model” ในเรื่องนี้ขอชื่นชมคณาจารย์ซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีกับสถานประกอบการอย่างมาก จึงสามารถจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบนี้ได้

ในตอนท้าย รศ.สุพาดา สิริกุตตา ได้กล่าวชื่นชมกระบวนการ “WMS Creative Thinking” และให้กำลังใจแก่คณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากเรื่องการจัดการเรียนการสอน และงานอื่น ๆ แล้ว ยังต้องจัดกระบวนการนิเทศนักศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย ในเรื่องนี้ มศว.เองก็มีกระบวนการนำร่องเรื่องสหกิจศึกษาที่ครบวงจรในบางหลักสูตร สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรที่ให้การต้อนรับอย่างประทับใจ เป็นกันเอง และเชื่อมั่นว่าทั้งสองสถาบันคงจะได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกในโอกาสต่อไป
TOP