ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คลินิกสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้คำปรึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติ

“คลินิกสถิติ” (Statistical Clinic) เป็นงานบริการวิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น และคณาจารย์ในสาขา เป็นผู้ให้คำปรึกษาในโครงการ

“คลินิกสถิติ” ดำเนินการเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถิติสำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตอบข้อซักถามที่เจาะจงในส่วนของการคำนวณค่าทางสถิติและการแปรผลให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรหรือประชาชนทั่วไป เนื่องจากที่ผ่านมามีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนหนึ่งได้เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหรือการนำสถิติไปช่วยในการตอบปัญหางานวิจัยด้านต่างๆ คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจึงเห็นถึงความสำคัญในการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัยจึงเปิดให้บริการการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนรูปแบบของการให้บริการจะให้คำแนะนำในเรื่องต่อไปนี้

1. การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ
2. การเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
3. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS, SAS หรือชนิดอื่นๆ เพื่อการประมวลผล
4. การอ่านผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป
5. การสรุปผลเชิงสถิติ

ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.30 น.หรือตามการนัดหมาย ณ ห้อง 108 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ อ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น e-mail : lwanida@wu.ac.thหรือโทรศัพท์ 075-672035

โครงการ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20140603-103859-NA56x.pdf
แบบฟอร์มขอใช้บริการ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20140603-103940-LQzyD.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP