ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่าย วช. ภูมิภาค หนุนการวิจัยอาหารทะเล เป็นประเด็นหลักของภาคใต้

กรรมการเครือข่าย วช. ภูมิภาค ภาคใต้ ได้แก่ รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประธานเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน, ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประธานเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนล่าง, ผศ.ดร. ปภัศร์กรณ์ อารีย์กุล ประธานเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนล่าง, รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประธานเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน และ รศ.ดร. ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับเครือข่ายภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ teleconference เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย และกำหนดประเด็นวิจัยของภูมิภาค ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันในการสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับอาหารทะเล เป็นประเด็นวิจัยหลักของเครือข่ายภาคใต้ ในปี 2557-2558 โดยกรรมการเครือข่ายจะทำหน้าที่ประสานการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และ การทำงานวิจัยร่วมกันของนักวิจัยระหว่างสถาบัน

TOP