วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว