ข่าวทั่วไป

ความก้าวหน้าการดำเนินการ "พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก"

จากการที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานรัฐ และเอกชนได้ร่วมกันเสนอ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลกและได้ดำเนินการมาตามลำดับ จนกระทั่งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งยูเนสโก ได้บรรจุเข้าในบัญชีขั้นต้น(Tentative list)แล้วนั้น

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์การนำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก ได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้คณะกรรมการด้านเอกสารภาษาไทยกำลังดำเนินการจัดทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน นี้ และจะมีการนำเสนอและวิจารณ์เอกสารที่เป็นภาษาไทย ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมทวินโลตัส

การนำเสนอในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.โรแนล ซิลวาร์ อดีตกรรมการมรดกโลก ร่วมรับฟัง วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมด้วย ดร.ชุติมา อดีตกรรมการมรดกโลกชาวไทย จะช่วยชี้แนะเกี่ยวกับเอกสารที่นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของเอกสารฉบับภาษาไทยที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันเวลาตามที่กำหนด

"พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกชาติ มรดกไทย ชาวนครฯ ร่วมใจ นำไปสู่มรดกโลก"
"พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกธรรม มรดกไทย ชาวนครฯ ร่วมใจ นำไปสู่มรดกโลก"


TOP