ความก้าวหน้าการดำเนินการ "พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก"