ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M) เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อนำไปออกแบบเป็นแผนธุรกิจต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ทราบถึงแนวโน้มของผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ในวัน จันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?cat=33

TOP