ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M)