ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ร่วมกับ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชนต้นน้ำเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ต้นน้ำบ้านวังหอน

เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ม.วลัยลักษณ์ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ต้นน้ำปากพนัง ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำบ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส โดยได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชนต้นน้ำบ้านวังหอน เพื่อประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยพิบัติทั้งภายในชุมชน และประสานเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ต้นน้ำปากพนัง ร่วมกับ ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง และชุมชนต้นน้ำบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์

ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวลัยลักษณ์ร่วมใจทำฝายต้นน้ำลำธารเพื่อชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในชุมชนร่วมกับชุมชนต้นน้ำปากพนังดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Pakphnangwisdom?ref=hl#!/rphinphir/media_set?set=a.6872

TOP