โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ร่วมกับ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ม.วลัยลักษณ์ จัดตั้งศูนย์วิทยุชุมชนต้นน้ำเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ต้นน้ำบ้านวังหอน