หน่วยวิจัยโบราณคดีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขุมทองเขาชัยสน มุมมองเบื้องต้นทางโบราณคดี"