ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยโบราณคดีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขุมทองเขาชัยสน มุมมองเบื้องต้นทางโบราณคดี"หน่วยวิจัยโบราณคดี ขอเชิญร่วมงานการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมโบราณในเอเชีย ครั้งที่ 4 เรื่อง “ขุมทองเขาชัยสน มุมมองเบื้องต้นทางโบราณคดี” โดย คุณดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษาณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น.

TOP