ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลก (World Ocean Day) และรับโล่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง