ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลก (World Ocean Day) และรับโล่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลก (World Ocean Day) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนอทรรศการ

การจัดนิทรรศการวันทะเลโลก (World Ocean Day) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล เป็นการเผยแพร่การอนุรักษ์ทะเลให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย รณรงค์การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในงานมีกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะ มอบโล่ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปล่อยปลาฉลามกบ ฟื้นฟูปะการังและกัลปังหาด้วยการย้ายปลูก แสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่มีภารกิจในทะเล และให้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


TOP