เยาวชนจาก ๑๒ สถาบัน ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๙