ข่าวทั่วไป

เยาวชนจาก ๑๒ สถาบัน ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๙


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “เยือนเมืองตะโกล่าในอดีต...เพลิดเพลินสุดขีดกับธรรมชาติเขาสก” ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีในพื้นที่ อ.ตะกัวป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๒ สถาบัน จาก ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.สงขลา, จ.ชุมพร และ จ.ยะลา รวมผู้เข้าร่วมทั้งคณะครูอาจารย์และเยาวชนทั้งหมด ๗๕ คน

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประธานเปิดงานค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ กล่าวว่า “ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการสืบทอดอุดมการณ์ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ” โดยค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก คุณอันนพ บัวนวล เป็นอย่างดี ทั้งได้เรื่องของสถานที่จัดกิจกรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ที่พาเยาวชนเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ในฐานการเรียนรู้ที่ ๑ “ความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี” ส่วนฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “รู้จักโบราณสถานพระนารายณ์ ๑,๓๐๐ ปี” อ.ตะกัวป่า จ.พังงา โดยวิทยากร ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพังงา...ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ผ่านแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าตะโกล่าในอดีต” โดยวิทยากร ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษณ์โบราณสถาน และทรัพยากรธรรมชาติ” โดย คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร

สำหรับผลการตอบรับการจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งนี้ ทั้งคณะครูอาจารย์และเยาวชนต่างเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และอยากเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบนี้อีกในครั้งต่อไป

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP