ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นำนักศึกษาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม Health & Life Sciences และศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

รศ. ดร. จิตบรรจง ตั้งปอง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 19 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน เดินทางเข้าร่วมประชุม Health and Life Sciences Postgraduate Conference 2014 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 ณ Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan โดยในปีนีมี Theme ของงานประชุมว่า “Beyond Scientific Discoveries” โดยมีนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน จำนวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. Miss Tanyarath Uthaipan
2. Miss Moe Pwint Phyu
3. Mr. Smith Wanmasae
4. Miss Kamonrat Yub
5. Miss Orrawan Poonsri
6. Mr. Kittisak Chawawisit

โอกาสนี้ คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบสุขภาพที่ Universiti Sains Malaysia (USM), Health Campus,รัฐกลันตัน อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://helipc.kk.usm.my/

TOP