สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นำนักศึกษาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม Health & Life Sciences และศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย