ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร เวลา 09.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรรยายสรุปกระบวนการจัดการและการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯรวมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากรสหกิจศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

TOP