ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 17 ราย ดังนี้
001 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
003 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
006 นางสาววณิชารัตน์ สว่างภพ
007 นางสาวประวิชญา รัตนคช
008 นางสาวดารารัตน์ คัมภีร์ภัทร
011 นายสุภัทรชัย จันทร์หงษ์
013 นางสาวปรารถนา แก้วเป็นทอง
015 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
016 นางสาวสุธิดา บุบผัน
017 นายจักรพันธ์ คงมณี
018 นางธีรรัตน์ จรรยาเยี่ยม
020 นายนพรัตน์ ศักตะบุต
021 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง
023 นายโชคดี มั่นคง
024 นางสาวขณิษฐา โพธิ์พันธุ์
100 นางสาวรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์
101 นายวรวัช เอกาพันธุ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่า
สละสิทธิ์


TOP