ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย( R2M 2014 )

ตามที่ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าร่วมเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย จัดโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 นั้น

โครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำไปเขียนแผนธุรกิจ มีดังนี้

โครงการที่ 1 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT
โดย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

โครงการที่ 2 กล้องจุลทรรศน์กระดาษพับ
โดย ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 3 แผ่นดูดซับเสียงจากไม้ปาล์ม
โดย ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 4 ชุดทดสอบตรวจหาเซลล์มีชีวิตของเชื้อ Helicobacter pylori จากชื้นเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
โดย ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แวะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการที่ 5 เครื่องออกกำลังกายปั่นมือปั่นเท้า
โดย อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง และคณะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แวะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการที่ 6 Solar Parabolic Heater
โดย ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

โครงการที่ 7 เครื่องอบลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ
โดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี , ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 8 เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์
โดย ผศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล , ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก และคณะ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แวะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการที่ 9 เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ (รอนำเสนอในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557)
โดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการที่ 10 นาโนอิมัลชันซันสกรีนสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา
(รอนำเสนอในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557)
โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แวะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการที่ 11 WU-Met CD4 Transfix (รอนำเสนอในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557)
โดย อาจารย์อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แวะสาธารณสุขศาสตร์

ทั้งนีี้โครงการวิจัยดังกล่าวทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ R2M 2014 จะคัดเลือกเพื่อนำไปเขียนเป็นแผนธุรกิจต่อไป ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลอีกโครงการละ 2,000 บาท และมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=1658

TOP