ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
008 นางสาวสุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
011 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
102 นายเทวัญ นาคเทวัญ
105 นายอนุวุฒิ ล่องทอง

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP