ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP