ม.กรุงเทพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสหกิจศึกษาฯ และประกันคุณภาพการศึกษา ม.วลัยลักษณ์