ข่าวทั่วไป

ม.กรุงเทพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสหกิจศึกษาฯ และประกันคุณภาพการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 24 คน นำโดยอาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ที่ปรึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ" โดยมี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณะ และพุดคุยภาพรวมการบริหารจัดการ "ระบบการบริหารวิชาการ ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ"

ในโอกาสนี้ นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ "บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม" โดยมีนายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

TOP