ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 หัวข้อ "ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำพาชาติให้ยั่งยืน"