ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา ประจำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศเพื่อการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเกณฑ์ดี
3. มีความรู้ความสามารถด้าน Microsoft Office ในระดับดีเยี่ยม
4. มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดีเยี่ยม
5. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัดและนอกเวลาทำการได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี และมีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ หากมีความรู้ความสามารถเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการทำรายการ (MARC21, DC meta data, ISO2709, Z39.50) และระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS (Oracle, MySQL ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ
2. ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ประจำวาระเป็นหลัก (สัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส / ปี) แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วประเทศ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน
เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
หากผ่านการประเมิน จะปรับเงินเดือนเป็น 13,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท/เดือน
ทำสัญญาจ้างงานเป็นรายปี

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 โซน G มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2287 โทรสาร 0-7567-2958

2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยส่งไปที่ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1โซน G มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน

การสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 100 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 โซน G
โทร.0-7567-2287, 08-6478-8442 คุณนาฎยา, คุณพีระยุทธ
Email : walai.support@gmail.com


TOP