ข่าวทั่วไป

ม.พะเยา ดูงานเจาะลึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และการบริหารงานลุ่มน้ำปากพนัง ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 9 คน นำโดย ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้าโครงการวิจัยทิศทางการวิจัยและแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืนโดยชาวพะเยาเพื่อเมืองพะเยา (สกว.) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" รวมทั้ง "โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง" และ "การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โครงการคลินิกเทคโนโลยี"โดยมี รศ.ดร.ก้าน จันทรพรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถาม

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้าโครงการวิจัยทิศทางการวิจัยและแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืนโดยชาวพะเยาเพื่อเมืองพะเยา (สกว.) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การต้อนรับด้วยดียิ่ง ม.พะเยาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ รวมถึงมีการให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม ภาตใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริบทความเป็นเครือข่ายของ ม.พะเยาแ ละ ม.วลัยลักษณ์มีความคล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นับเป็นต้นแบบเป็นโมเดลที่ ม.พะเยาต้องการมาศึกษาเรียนรู้ พร้อมด้วยกระบวนการแนวคิด ปัจจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่ง ม.พะเยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม

TOP