ม.พะเยา ดูงานเจาะลึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และการบริหารงานลุ่มน้ำปากพนัง ม.วลัยลักษณ์