ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th/meeting ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://academic.trf.or.th/meeting

TOP