ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ (ผลิตพืช) สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ
002 นางสาวอรชร หนูเดช
003 นายขจร สีผม
004 นายวิระ ไชยเพส
005 นายณัฐวุฒิ ทองประพันธ์
006 นายวรกฤต จิวเลิศสกุล
007 นางสาวสายสมร จุลสำอางค์
008 นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์
009 นายมาศรุจ มะสุวรรณ

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP