ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงออนไลน์รอบสุดท้าย ถึง 2 ก.ค.’57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นี้

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาประเภทรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบสุดท้ายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/

โดยสำนักวิชาที่ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,อาเซียนศึกษา,ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศดิจิทัล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์(ประมง), เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์),เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์), เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ,วิศวกรรมวัสดุ(พอลิเมอร์ ไม้) ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิการแพทย์ ,กายภาพบำบัด,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ที่ http://entry.wu.ac.th/ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP