ข่าวทั่วไป

ม. ราชภัฏเทพสตรี ดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป "นโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา"

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาระหว่างกันทั้งสองสถาบัน

TOP